Nobels Fredspris

Nobels fredspris er en internasjonal pris som kan utdeles årlig av Den norske Nobelkomite etter retningslinjer fastsatt i Alfred Nobels testamente. Fredsprisen er én av fem priser som siden 1901 har blitt utdelt for fremragende innsats innenfor områdene fysikk, kjemi, fysiologi eller medisin, litteratur og fred. I regi av Sveriges Riksbank er det fra og med 1969 også blitt delt ut en pris i økonomisk vitenskap til Alfred Nobels minne.

Mens de øvrige prisene deles ut av fagkomiteer med sete i Sverige, deles altså fredsprisen ut av en komité oppnevnt av Det norske Storting. Ifølge Nobels testamente skal fredsprisen gå til den "som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser". I prisen inngår en medalje, et personlig diplom og et større prisbeløp (for tiden 8 millioner svenske kroner).

Nobels fredspris er blitt kalt "verdens mest ærefulle pris". Med tildelingen til Den europeiske union i 2012 har ialt 101 personer og 24 organisasjoner blitt tildelt Fredsprisen. Prisen overrekkes under en seremoni i Oslo Rådhus den 10. desember, som er Alfred Nobels dødsdag.

ON

Nobel Fredspris 2006

© Foto: Odd-Steinar Tøllefsen / Det norske Nobelinstitutt

Fra utdelingen av Nobels Fredspris i 2006.


Les mer på nobelprize.org om: