Nobelstiftelsen

Nobelstiftelsen ble opprettet i 1900 og har ansvaret for den økonomiske forvaltning av prisfondets kapital. Stiftelsen ledes av et styre som har sitt sete i Stockholm. Det består av til sammen seks svenske og (fra 1985) norske statsborgere, utpekt av de ulike prisutdelingskomiteene. Styret velger den administrerende direktør for Nobelstiftelsen.

Kapitalen var lenge plassert i såkalte gullkantede obligasjoner. Utviklingen på pengemarkedet førte etter hvert til at slike obligasjoner ble mindre tilfredsstillende som plasseringsobjekter. Fondets realverdi sank jevnt og trutt i de første tiårene. Gjennom endringer i Nobelstiftelsens bestemmelser kunne man fra 1953 drive en mer aktiv formuesforvaltning. Man lyktes da ikke bare å bevare kapitalverdien, men endog å øke den, til tross for perioder med sterk inflasjon. Særlig på 1980- og første halvdel av 90-tallet fant det sted en betydelig økning i realverdien av stiftelsens investeringer. I 1987 var fondets realverdi for første gang større enn i 1901. Ved utgangen av 2007 var den nominelle markedsverdien av fondets investeringer anslått til om lag 3,6 milliarder SEK.

Endringene i fondets verdi avspeiler seg i prisbeløpets størrelse. I 1901 utgjorde Nobelprisen 150.782 svenske kroner (SEK). I 1923 nådde den sin laveste nominelle verdi, knappe 115.000 SEK. Som følge av den mer aktive formuesforvaltningen, økte det nominelle prisbeløpet fra drøyt 175.000 SEK i 1953 til 1 million i 1981, 2 millioner i 1986, 4 millioner i 1990, 7 millioner i 1994 og 10 millioner i 2001. Inflasjon gjorde imidlertid at den reelle verdien ikke økte tilsvarende mye; i enkelte perioder, som på 1970-tallet, gikk den endog noe ned. Først i 1991 utgjorde prisbeløpet (6,5 millioner SEK) en større realverdi enn prisbeløpet i 1901.

ON

Nobelstiftelsen

© Foto: Nobelstiftelsen

Nobelstiftelsen holder til i Sturegatan 14 i Stockholm

Mer på nobelprize.org