De forente nasjoner (FN)

Støtte til organisert samarbeid mellom stater og til oppbygging av en verdensorganisasjon har vært hovedlinjer gjennom Nobelkomiteens historie. Det var derfor ikke uventet at De forente nasjoner ble foretrukket ved markeringen av fredsprisens hundreårsjubileum i 2001 sammen med organisasjonens generalsekretær Kofi Annan. Fram til da hadde komiteen samlet seg om i alt tretten prisvinnere med FN-tilknytning.
FN ble planlagt av de allierte med USA i spissen under andre verdenskrig, og avløste i 1945 Folkeforbundet som et forum for sikring av verdensfreden. Motsetninger mellom stormaktene gjorde det umulig å få i stand en overnasjonal militærstyrke i FN-regi som kunne settes inn mot fredsbrytere. I stedet ble organisasjonens innsats i de første årene konsentrert om bekjempelse av fattigdom og arbeid for økonomisk og sosial utvikling. Etter 1970 ble styrking av menneskerettighetene et stadig viktigere anliggende for FN.

ØS Nobels Fredspris

 De forente nasjoner (FN)

 Kofi Annan