Det internasjonale atomenergibyrået

Hindre militær bruk av atomenergi

IAEA ble opprettet i 1957 med formål å stimulere til økt bruk av sivil kjernekraft uten at det medførte ytterligere spredning av atomvåpen. Etter at Ikkespredningsavtalen (NPT) trådte i kraft i 1970, ble IAEA det viktigste instrumentet for å kontrollere at avtalen ble etterlevd.

Alle ikkeatomvåpenstater som har sluttet seg til NPT, må akseptere at IAEA overvåker deres kjernekraftverk og øvrige atomanlegg. Kontrollen, som foregår både med tekniske virkemidler og stedlig inspeksjon, er blitt stadig mer effektiv. Således var det IAEA som først påviste at Nord-Korea var i ferd med å utvikle atomvåpen. I forkant av krigen mot Irak i 2003 sa IAEA seg uenig i de amerikanske påstandene om at landet hadde gjenopptatt sitt atomvåpenprogram. Også her viste det seg at IAEA hadde rett.

Ifølge Nobelkomiteen må trusselen om spredning av kjernevåpen håndteres gjennom et bredest mulig internasjonalt samarbeid under ledelse av IAEA og FNs Sikkerhetsråd.

ON

Dokumentar [eng.] Nobels Fredspris

 International Atomic Energy Agency (IAEA)

 Mohamed ElBaradei