Hvem kan nominere?

Hvert år kommer det inn mellom 150 og 200 ulike forslag på kandidater til Nobels Fredspris. Antallet har økt jevnt og trutt ettersom prisen er blitt mer globalisert. Det hender at det står mange forslagsstillere bak én og samme kandidat.

Hvem er det så som kan nominere kandidater til Fredsprisen?

Ifølge Nobelstiftelsens statutter regnes en nominasjon for gyldig dersom den er fremmet av en person som faller innenfor en av disse kategoriene:

 • Medlemmer av nasjonalforsamlinger og regjeringer, samt medlemmer av Den interparlamentariske union

 • Medlemmer av Den internasjonale voldgiftsdomstolen i Haag og av Den internasjonale domstol i Haag

 • Medlemmer av Institut de Droit International

 • Universitetsprofessorer i historie, statsvitenskap, filosofi, rettslære og teologi, samt universitetsdirektører og direktører for fredsforskningsinstitutter og institutter for internasjonal politikk

 • Personer som tidligere har fått Nobels Fredspris og styremedlemmer ved institusjoner som tidligere har fått Nobels Fredspris

 • Fungerende og tidligere medlemmer av Den Norske Nobelkomite

 • Tidligere konsulenter for Den Norske Nobelkomite

 • Nobelkomiteen gjør sitt valg på bakgrunn av de nominasjonsforslag som er mottatt eller poststemplet før 1. februar det gjeldende år. Forslag som ikke overholder tidsfristen blir normalt tatt med ved neste års bedømmelse. Nobelkomiteens medlemmer har rett til å fremme egne forslag så sent som på det første komitemøtet etter tidsfristens utløp.

  Komiteen offentliggjør ikke selv navnene på de nominerte. I den grad bestemte navn forekommer i forhåndsspekulasjonene om hvem som vil få årets fredspris, skyldes det rene gjetninger eller opplysninger fra den eller de som har foretatt nominasjonen. Først etter femti år blir opplysningene i Nobelkomiteens nominasjonsbase gjort tilgjengelige for almenheten.

  ON