Nominasjonsfrist

Nobelkomiteen gjør sitt valg på bakgrunn av de nominasjonsforslag som er mottatt eller poststemplet før 1. februar det gjeldende år. Forslag som ikke overholder tidsfristen blir normalt tatt med ved neste års bedømmelse. Nobelkomiteens medlemmer har rett til å fremme egne forslag så sent som på det første komitemøtet etter fristens utløp.

Det sendes normalt ut en bekreftelse på gyldig nominasjon per brev eller e-post innen et par måneder etter fristens utløp.