Valg av pristaker

På Nobelkomiteens første møte etter nominasjonsfristen 1. februar legger komiteens faste sekretær frem listen over årets kandidater. Komiteen har da mulighet til å føye ytterligere navn på listen før det settes sluttstrek for nominasjonsprosessen. Deretter går man over til å diskutere de enkelte kandidatene. På bakgrunn av denne første gjennomgangen, setter komiteen opp den såkalte kortlisten - det vil si en liste over de kandidatene som man i utgangspunktet har plukket ut for mer inngående granskning. Kortlisten vil typisk inneholde fra fem til tyve kandidater.

Kandidatene på kortlisten blir deretter utredet av Nobelinstituttets faste konsulenter. Foruten instituttets direktør og forskningsdirektør består konsulentkorpset gjerne av en liten gruppe norske universitetsprofessorer med bred ekspertise innenfor fredsprisrelevante fagområder. Konsulentene får gjerne et par måneder på seg til å skrive sine redegjørelser. I blant innhentes det også redegjørelser fra andre norske og utenlandske eksperter.

Etter at konsulentenes redegjørelser er lagt på bordet, starter Nobelkomiteen en inngående drøftelse av de mest aktuelle kandidatene. Av og til melder det seg behov for tilleggsinformasjon og oppdateringer fra konsulentkorpset underveis, særlig hvis noen av kandidatene er involvert i dagsaktuelle politiske prosesser. Komiteens beslutning vil som regel være klar i midten av september, men det har hendt at avgjørelsen først er blitt tatt på det aller siste komitemøtet før annonseringen i begynnelsen av oktober.

Komiteen tilstreber enstemmighet i valget av pristaker. Når dette en sjelden gang viser seg umulig å få til, avgjøres valget ved simpelt flertall.

Offentliggjøringen

© Foto: Ken Opprann / Nobelinstituttet

Nobelkomiteen har truffet sin avgjørelse: Komiteens leder og sekretær på vei for å møte pressen.

More on nobelprize.org